Carefully created by Studio Ligjore “Mullaraj” 2023

Tel +355 68 901 0846

"Abdyl Frasheri", Tirane

E Hene - E Premte 08:00 - 21:00 PM

Top

E DREJTA FAMILJARE

E drejta familjare është një fushë praktike ligjore që fokusohet në çështje që përfshijnë marrëdhëniet familjare si martesa, birësimi, divorci dhe kujdestaria e fëmijëve, ndër të tjera. Avokatët që ushtrojnë të drejtën familjare mund të përfaqësojnë klientët në proceset gjyqësore familjare ose në negociatat përkatëse. Ata gjithashtu mund të hartojnë dokumente të rëndësishme ligjore, si p.sh. kërkesa gjyqësore ose marrëveshje pronësie.

E DREJTA CIVILE

Sistemet e së drejtës civile, të quajtura edhe sisteme juridike kontinentale ose romano-gjermanike, mbulojnë rreth 60% të botës. Ato bazohen në koncepte, kategori dhe rregulla që rrjedhin nga e drejta romake, me njëfarë ndikimi të së drejtës kanonike, ndonjëherë kryesisht të plotësuara ose të modifikuara nga zakonet ose kultura lokale. Tradita e së drejtës civile, edhe pse e laicizuar gjatë shekujve dhe e fokusuar më shumë në lirinë individuale, promovon bashkëpunimin ndërmjet qenieve njerëzore.
Në kuptimin e tyre teknik, të ngushtë, fjalët e drejta civile përshkruajnë ligjin që u përket personave, sendeve dhe marrëdhënieve që zhvillohen ndërmjet tyre, duke përjashtuar jo vetëm të drejtën penale, por edhe të drejtën tregtare, të drejtën e punës, etj. Kodifikimi ka ndodhur në shumicën e vendeve të së drejtës civile, ku kodi civil francez dhe BGB gjerman janë kodet civile më me ndikim..

E DREJTA PENALE

E drejta penale ka të bëjë me sistemin e rregullave ligjore që përcaktojnë se çfarë sjellje klasifikohet si krim dhe se si qeveria mund të ndjekë penalisht individët që kryejnë krime. Qeveritë federale, shtetërore dhe lokale kanë të gjitha kode penale që shpjegojnë krimet specifike që ato ndalojnë dhe dënimet me të cilat mund të përballen kriminelët. Individët që shkelin ligjet federale, shtetërore dhe lokale mund të përballen me gjoba, burgim me kusht ose burgim. Paditë kundër kriminelëve nisen nga prokurorët që veprojnë në emër të qeverisë për të zbatuar ligjin.

E DREJTA ADMINISTRATIVE

E drejta administrative është ndarja e ligjit që rregullon aktivitetet e agjencive të degës ekzekutive të qeverisë. E drejta administrative ka të bëjë me bërjen e rregullave të degës ekzekutive (rregullat e degës ekzekutive në përgjithësi quhen “rregullore”), gjykimin ose zbatimin e ligjeve. E drejta administrative konsiderohet një degë e së drejtës publike.
E drejta administrative merret me vendimmarrjen e njësive të tilla administrative të qeverisjes që janë pjesë e degës ekzekutive në fusha të tilla si tregtia ndërkombëtare, prodhimi, mjedisi, taksat, transmetimet, imigracioni dhe transporti.

E DREJTA KUSHTETUESE

E drejta kushtetuese është një trup ligjor i cili përcakton rolin, kompetencat dhe strukturën e subjekteve të ndryshme brenda një shteti, përkatësisht ekzekutivit, parlamentit ose legjislativit dhe gjyqësorit; si dhe të drejtat themelore të qytetarëve dhe, në vendet federale si Shtetet e Bashkuara dhe Kanadaja, marrëdhëniet midis qeverisë qendrore dhe qeverive shtetërore, provinciale ose territoriale.

E DREJTA KONTRAKTORE

E drejta e detyrimeve është një degë e së drejtës private në sistemin juridik të së drejtës civile dhe të ashtuquajturat sisteme juridike “të përziera”. Është një grup rregullash që organizon dhe rregullon të drejtat dhe detyrat që lindin midis individëve. Të drejtat dhe detyrat specifike quhen detyrime dhe kjo fushë e së drejtës ka të bëjë me krijimin, efektet dhe shuarjen e tyre.
Detyrimi është një lidhje juridike (vinculum iuris) me të cilën një ose më shumë palë (obligues) detyrohen të veprojnë ose të mos veprojnë. Kështu, një detyrim i imponon obliguesit një detyrë për të kryer dhe njëkohësisht krijon një të drejtë përkatëse për të kërkuar përmbushjen nga i detyruesi të cilit do t’i ofrohet përmbushja.

E DREJTA E PUNES

Ligjet e punës (të njohura edhe si ligjet e punës ose ligjet e punës) janë ato që ndërmjetësojnë marrëdhëniet midis punëtorëve, subjekteve punëdhënëse, sindikatave dhe qeverisë. E drejta kolektive e punës lidhet me marrëdhëniet trepalëshe ndërmjet punëmarrësit, punëdhënësit dhe sindikatës. E drejta individuale e punës ka të bëjë me të drejtat e punëmarrësve në punë edhe nëpërmjet kontratës për punë. Standardet e punësimit janë norma sociale (në disa raste edhe standarde teknike) për kushtet minimale të pranueshme shoqërore në të cilat punonjësit ose kontraktorët lejohen të punojnë. Agjencitë qeveritare (të tilla si ish Administrata e Standardeve të Punësimit të SHBA) zbatojnë ligjin e punës (legjislativ, rregullator ose gjyqësor).

PRONESIA INTELEKTUALE

Pronësia intelektuale (IP) është një kategori pronësie që përfshin krijimet e paprekshme të intelektit njerëzor. Ka shumë lloje të pronësisë intelektuale dhe disa vende njohin më shumë se të tjerët. Llojet më të njohura janë të drejtat e autorit, patentat, markat tregtare dhe sekretet tregtare. Koncepti modern i pronësisë intelektuale u zhvillua në Angli në shekujt 17 dhe 18. Termi “pronë intelektuale” filloi të përdoret në shekullin e 19-të, megjithëse vetëm nga fundi i shekullit të 20-të pronësia intelektuale u bë e zakonshme në shumicën e sistemeve ligjore të botës.

APLIKIME VIZASH

Aplikime Vizash
Ju mund të aplikoni tani për t’u pajisur me një vizë imigruese ose joimigruese në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Gjithashtu në bashkëpunim me TIS Immigration Canada ofrojmë mundësinë për shumë të rinj dhe të reja që dëshirojnë tw studiojn apo të punojnë në Kanada.

Change Language To: English Albania Italian

Albanian